THE RATE TO PAY FOR SOCIAL INSURANCE FROM 01/01/2012 TO 31/12/2013               (TỶ LỆ ĐÓNG BHXH TỪ 01/01/2012 – 31/12/2013)
Year/Năm Employer/Người sử dụng lao động (%)       20%     –    21%        Employee/Người lao động (%)            8.5%    –    9.5% Total / Tổng cộng (%)
Social / BHXH Health / BHYT Unemployment / BHTN Social / BHXH Health / BHYT Unemployment / BHTN
From 01/2010 – 12/2011 16 3 1 6 1,5 1 28,5
From 01/2012 – 12/2013 17 3 1 7 1,5 1 30,5
Từ 1/1/2012, tăng mức đóng BHXH thêm 2% 12/01/2011 13:03
Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay.
Từ ngày 1/1/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.
Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia BHXH bắt buộc thực hiện mức đóng BHXH như sau: Người lao động đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (hiện nay là 6%); người sử dụng lao động đóng bằng 17% (hiện nay là 16%). Như vậy Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% , BHYT là 4.5% và BHTT là 2%  =  30.5%
Người sử dụng lao động : 17%   +   3%     +    1%   =    21%
Ngươời lao động :   7%    +  1.5%  +    1%   =   9.5%
Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).
Riêng đối với đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, người sử dụng lao động đóng BHXH cho nhóm này bằng 21% mức lương tối thiểu chung (trong đó: 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).
Người tham gia BHXH tự nguyện đóng góp bằng 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 18%)./.

 

Download : TY LE DONG BHXH NAM 2012

Advertisements